Regulamin promocji mikołajkowej

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji: „Meble ogrodowe gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest Mariusz Gajek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Z.P.U.H. ISOMEG Mariusz Gajek z siedzibą w Siewierzu, przy ul. Targowej 15 (NIP: 649-001-26-04) zwany dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, która w terminie obowiązywania Promocji, o którym mowa w ust. 4, podpisze umowę rezerwacyjną na zakup zabudowanej nieruchomości z oferty firmy ISOMEG, który zlokalizowany jest na terenie osiedla Siewierz Jeziorna, 42-470 Siewierz oraz należycie wykona wszystkie zobowiązania wynikające z tej umowy (w szczególności podpisze umowę zakupu ww. nieruchomości).
3. Celem Promocji jest promocja sprzedaży domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o numerach 34,35,36,37,38 zlokalizowanych na terenie osiedla Siewierza Jeziorna, 42-470 Siewierz.
4. Promocja obowiązuje w dniu 26 października 2019 r.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 NAGRODY

1. Promocja polega na tym, że Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w §3 otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci mebli ogrodowych.
2. Przekazanie nagrody nastąpi po należytym wykonaniu przez Uczestnika wszystkich zobowiązań wynikających z umowy rezerwacyjnej i umowy kupna sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem z oferty firmy ISOMEG (34,35,36,37,38).

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkt Promocyjny jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
zawrzeć umowę rezerwacyjną na zakup nieruchomości zabudowanej jednym z budynków: 34,35,36,37,38 zlokalizowanej na terenie osiedla Siewierz Jeziorna,
należycie wykonać wszystkie zobowiązania wynikające z ww. umowy rezerwacyjnej, w szczególności zobowiązania polegające na obowiązku terminowej zapłaty i obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży ww. nieruchomości.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć ogrodu będącego składową ww. nieruchomości, w którym zostaną umieszczone meble ogrodowe stanowiące Nagrodę oraz publikowania i używania tych zdjęć w celach promocyjnych, na co Uczestnik Promocji wyraża zgodę.

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurze Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej www.isomeg.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.